Kwaliteitsborging

Prisma Coaching is sinds 1994 als zelfstandig bureau werkzaam op het gebied van training, coaching, integrale therapie, ziektepreventie, mindfulness en integrale yoga. Prisma Coaching verzorgt (maatwerk)trainingen en (individuele)coaching voor instellingen, bedrijven en particulieren. Prisma Coaching is gespecialiseerd in relatietherapie; partnerrelaties, familierelaties, zakenrelaties, maar ook met betrekking tot het individu; hoe staat men in relatie… tot zichzelf en de wereld om zich heen?

Maatregelen in geval van uitval/vervanging van personeel en waarborging van continuïteit van de opdracht

 • Om voldoende aandacht aan de individuele deelnemer te kunnen geven zet Prisma Coaching bij trainingen met een groepsgrootte van 14 of meer deelnemers in principe twee trainers in.
 • Uitgaande van de visie van Prisma Coaching vervullen de trainers meer de rol van coach, in de zin dat zij de deelnemers stimuleren in hun persoonlijk leerproces.
 • Prisma Coaching zorgt voor voldoende ruimte in de planning en kan door middel van verschuivingen altijd een (tijdelijke) uitval opvangen.
 • Prisma Coaching beschikt over een netwerk van freelance trainers.
 • Prisma Coaching draagt zorg voor optimaal trainingsmateriaal waarover iedere trainer beschikt.
 • Prisma Coaching organiseert 2x per jaar evaluatie- en intervisiebijeenkomsten voor haar trainers.
 • Prisma Coaching optimaliseert jaarlijks het bestaande trainingsmateriaal.
 • Prisma Coaching werkt structureel met 2 personen aan vernieuwing en ontwikkeling van nieuwe trainingen.


Maatregelen om kwaliteit van het dienstverleningspakket te waarborgen.

 • Elke training wordt in onze cursusadministratie opgenomen en gevolgd: een planningssysteem voor deelnemersregistratie en cursusplanning.
 • Financiële afhandeling is gekoppeld aan de cursusadministratie.
 • Actuele informatie is altijd te vinden op de website van Prisma Coaching.
 • Via nieuwsbrieven/mailingen worden bestaande cliënten op de hoogte gebracht van nieuw aanbod.
 • Iedere training of coachingstraject wordt afgerond met een evaluatieformulier. De uitkomsten van evaluatieformulieren worden gebruikt als input voor het continue verbeterproces.
 • Individuele sessies en trajecten starten na invulling van ons standaard intake-formulier.
 • Prisma Coaching stimuleert z'n trainers tot het volgen van jaarlijks additionele training en scholing ter vergroting en uitbreiding van de eigen competenties.
 • De coaches/therapeuten/trainers van Prisma Coaching onderhouden een inspirerend contact met collega coaches/therapeuten/trainers en maken deel uit van diverse netwerken op vakgebied.
 • Zelfstudie en uitbreiding van de literatuurlijst staat hoog in het vaandel van Prisma Coaching.
 • Deelnemers aan individuele- en groepstrajecten krijgen altijd extra ondersteuning d.m.v. readers/naslagwerken en in de vorm van Email-coaching.


Werkwijze maatwerk

 • Er vindt altijd een voorgesprek met de opdrachtgever plaats.
 • Indien gewenst voert Prisma Coaching ook één of meer gesprekken met ‘sleutelfiguren’ uit de beoogde doelgroep, (gedeeltelijk) in het bijzijn van de betreffende leidinggevende.
 • Het leertraject start met een gedetailleerder inventarisatie van individuele leerwensen.
 • Alle geleverde informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd.
 • De maatwerk training volgt een flexibel ontwerp (zowel naar thema’s als tijdsbesteding) zodat tussentijds makkelijk kan worden bijgestuurd.
 • Er is sprake van een modulaire opbouw van het leertraject (makkelijk bouwstenen toevoegen of verwijderen).
 • Er wordt ruimte in het concept programma gehouden voor eigen inbreng van deelnemers.
 • Er wordt ‘huiswerk’ in de vorm van voorbereidings- en verwerkingsopdrachten gegeven waar relevante werkomgeving bij betrokken wordt.
 • Deelnemers worden gewezen op hun verantwoordelijkheid om integer om te gaan met alle informatie en niets naar buiten te brengen wat collega-deelnemers zou kunnen schaden. 
 • Prisma Coaching evalueert het proces met de deelnemers individueel en apart met de opdrachtgever, dit laatste zonodig ook tussentijds. 


Evaluatie van trainingen / coachingstrajecten

 • Essentieel onderdeel van het na-traject vormt de zorgvuldige, uitgebreide evaluatie van trajecten.
 • Deelnemersevaluaties worden na afloop van het programma ingevuld. De uitkomsten hiervan leveren, in combinatie met de opgedane ervaringen van de trainers, input voor adviezen aan de opdrachtgevers voor borging en vervolg van de behaalde resultaten.
 • (Telefonisch/mail) contact met de deelnemers, enkele maanden na afloop van de training/coachingstraject, kan ook deel uitmaken van de trajecten; het uitwisselen van opgedane ervaringen levert een belangrijke bijdrage aan een optimaal, blijvend effect.
 • Na verwerking wordt een rapport gemaakt van de evaluaties. Dit wordt opgeslagen door Prisma Coaching en jaarlijks besproken met het team trainers of therapeuten. Trainingen/trajecten kunnen op grond hiervan worden bijgesteld.

kwaliteitsborging prisma coaching